skip to Main Content
ต้องออกจากบ้าน Covid19

เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านในช่วง COVID-19 ?


 1.ถ้าต้องเดินทาง
– ขึ้นยานพาหนะแล้วไม่เอามือสัมผัสใบหน้า
– อยู่ให้ห่างผู้โดยสารคนอื่น 1-2 เมตร
– หลังจากลงยานพาหะนะ ให้ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ


 2.ถ้าต้องไปทำงาน
– พยายามขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ หากต้องใช้ลิฟต์ต้องใส่หน้ากาก แต่ถ้าไม่มีหน้ากากก็หันหน้าเข้าหาผนัง
– ให้เวลาพักเที่ยงเหลื่อมกัน
– ล้างมือก่อนกิน และหลังกิน
– ควรกินอาหารจานใครจานมัน
– กินอาหารปรุงสุก ร้อน และเลือกร้านอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
– หากเป็นไปได้ ควรมีภาชนะเป็นของตัวเอง
– ในห้องทำงาน ต้องทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งก่อนใช้และหลังใช้งาน
– นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
– เปิดหน้าต่างระบายอากาศให้กับสถานที่ทำงาน
– ในการประชุม ควรมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และควรมีการคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม


 3.กลับเข้าบ้านแล้ว
– ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง ถึงแม้เชื้อไวรัสจะไม่ได้อยู่นาน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะติดตัว และชำระร่างกายให้สะอาด
– หากมีสัตว์เลี้ยง ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์
– หากสวมหน้ากากผ้า ให้ซักด้วยผงซักฟอกให้สะอาดทุกครั้ง และควรตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *